Sluit Verthe Interieurs
Cookie- en privacybeleid

Cookie- en privacybeleid

Cookie Policy

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe ze worden gebruikt. Het beleid richt zich tot het publiek (hierna ”de bezoeker(s)” of ”u” genoemd) dat toegang heeft tot en gebruik maakt van de website https://verthe-interieurs.be (hierna “de(ze) website” genoemd) die wordt beheerd door Verthe Interieurs – Gentsestraat 46, 8530 Harelbeke.
Wanneer is dit cookiebeleid van toepassing? 
Dit cookiebeleid is van toepassing op de website https://verthe-interieurs.be.

De via onze cookies verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Verthe Interieurs. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer installeert, kunt u uw browser dienovereenkomstig instellen, zoals hieronder wordt uitgelegd.
Wat zijn cookies? 
Bij het gebruik van deze website kunnen door Verthe Interieurs en derden cookies (of andere gegevens via soortgelijke technieken) worden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone installeert wanneer u die website bezoekt. Zij bevatten informatie, zoals de taalvoorkeur van de internetgebruiker, zodat hij die informatie niet opnieuw hoeft in te voeren als hij dezelfde website nog eens bezoekt. Sommige cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor dat een webapplicatie correct functioneert. Verthe Interieurs maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak op deze website te vergroten, relevante informatie en (persoonlijke) advertenties te tonen, maar ook om de website te analyseren en optimaliseren. 
Voor welke doeleinden?
De informatie die door middel van cookies en soortgelijke technieken door Verthe Interieurs en/of derden wordt verzameld, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
•    functionele   doeleinden: om uw voorkeuren te onthouden en bijvoorbeeld het inloggen te vereenvoudigen
•    analytische doeleinden: om uw gebruik van deze website te analyseren


Welke cookies plaatst Verthe Interieurs? 
Hieronder vindt u een overzicht van alle cookies die Verthe Interieurs (first party cookies) of haar partners (third party cookies) plaatsen.
Voorbeeld :
Technisch essentiële en functionele cookies
Soort    Geplaatst door    Verloopt na    Doel
cookie_pref_saved    Website    1 maand    De cookievoorkeuren van de gebruiker bewaren voor volgende sessies.
wires_challenge    Website    30 dagen    Sessiecookie die wordt gebruikt om de geldigheid van een sessie te verifiëren.
wires    Website    Beëindiging sessie    Sessie identificatie.

Analytische cookies
Soort    Geplaatst door    Verloopt na    Doel
_ga    Google Analytics    2 jaar    Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid    Google Analytics    Beëindiging sessie    Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat    Google Analytics    Beëindiging sessie    Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Verthe Interieurs, wordt verwezen naar de Verthe Interieurs, met maatschappelijke zetel te Gentsestraat 46, 8530 Harelbeke en met als ondernemingsnummer BE0589.949.248.
Wanneer u beroep doet op de diensten van Verthe Interieurs, vertrouwt u deze uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Verthe Interieurs verzamelt, waarom Verthe Interieurs deze verzamelt en wat Verthe Interieurs hiermee doet. Hierbij wil Verthe Interieurs er u tevens op wijzen dat Verthe Interieurs steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover Verthe Interieurs beschikt.

1. Welke gegevens verzamelt Verthe Interieurs en voor welke doeleinden?
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die Verthe Interieurs aan u levert. Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor :
•    Vb. werkplanning 
•    Vb. boekhouding
•    Vb. facturatiedoeleinden
•    Vb. om wijzigingen in ons beleid te melden
•    …

Verthe Interieurs verzamelt uw persoonsgegevens, of ontvangt deze van u, via haar website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken. Wanneer u contact met Verthe Interieurs opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken (deze gegevens kunnen naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,… bevatten). 
In andere gevallen verzamelt Verthe Interieurs persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u haar website gebruikt. Wanneer u de website  van Verthe Interieurs bezoekt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis.
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser, tablet of smartphone van uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. Verthe Interieurs gebruikt cookies om uw bezoek aan haar website te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.
Voor nagenoeg al haar diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen aan Verthe Interieurs. Deze gegevens worden opgeslagen in haar databanken.
Verthe Interieurs verzamelt geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.
2. Hoe gebruikt Verthe Interieurs deze gegevens?
Verthe Interieurs hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
De informatie die deze verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).
Verthe Interieurs gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u deze om tussenkomst verzocht.
Verthe Interieurs vraagt u om toestemming voordat deze gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Verthe Interieurs uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over zijn diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn dienstverlening.
Verthe Interieurs verwerkt uw persoonlijke gegevens op zijn/haar cloud servers. Verthe Interieurs kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont,][dit binnen/ook buiten de EER.
Verthe Interieurs deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen, behalve in een van de volgende omstandigheden:
o    Met uw toestemming
Verthe Interieurs kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen wanneer u ehm toestemming heeft gegeven dit te doen. 
o    Met domeinbeheerders
Als één van de programma’s van Verthe Interieurs wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:
•    uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen 
•    uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
•    de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

o    Om juridische redenen
Verthe Interieurs deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
•    te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
•    de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
•    fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
•    de rechten, eigendom of veiligheid van Verthe Interieurs, zijn cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.
Als Verthe Interieurs betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft hij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt hij zijn cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.
Verthe Interieurs doet zijn uiterste best om zichzelf en zijn cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
•    Verthe Interieurs evalueert periodiek en systematisch zijn handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
•    Verthe Interieurs beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Verthe Interieurs, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Verthe Interieurs te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?
Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Verthe Interieurs duidelijk te zijn over de gegevens die hij verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Verthe Interieurs onder andere contacteren om:
•    een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
•    uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
•    een datalek te melden.
Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Verthe Interieurs proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Verthe Interieurs die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Verthe Interieurs u vragen uw identiteit te verifiëren voordat hij uw verzoek kan verwerken. Indien u ons een verzoek tot aanpassing wenst over te maken, kunt u ons bereiken via e-mail info@verthe-interieurs.be of schriftelijk op ons adres Gentsestraat 46, 8530 Harelbeke.
Verthe Interieurs kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).
Verthe Interieurs streeft ernaar zijn databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Verthe Interieurs, nadat uw gegevens uit zijn databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van zijn actieve servers verwijdert en gegevens niet uit zijn back-upsystemen verwijderd worden.
4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Verthe Interieurs.
5. Hoe wordt de naleving van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?
Verthe Interieurs controleert regelmatig of hij voldoet aan zijn eigen privacyverklaring. Wanneer Verthe Interieurs formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. Contact kan worden opgenomen via aangetekend schrijven op Gentsestraat  46, 8530 Harelbeke] of via info@verthe-interieurs.be.
6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Verthe Interieurs zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.
7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is.